fbpx

PRIVACY STATEMENT VELDTRIP FESTIVAL

Artikel 1 Definities

DUXRO: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUXRO beheer BV, gevestigd en zaakdoende in (8013PP) Zwolle aan de Morsestraat 3, met KvK-nummer 71104666, alsmede in het voorkomende geval de betreffende aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder RXD events BV, hierna ook (gezamenlijk) te noemen ‘Veldtrip’, die zich onder meer bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het (doen) organiseren en produceren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.Evenement: een (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege VELDTRIP op de evenementenlocatie, waaronder maar niet uitsluitend Veldtrip Festival.
Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met VELDTRIP in het kader van het bijwonen van een evenement, alsmede eenieder die zich in of rondom de evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met VELDTRIP een overeenkomst heeft gesloten, alsmede eenieder die de website(s) bezoekt.
Social Media: de aan de website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege VELDTRIP specifiek gelieerde Social Media kanalen die op naam of ten behoeve van VELDTRIP geregistreerd zijn.
Website(s): de website(s) van VELDTRIP en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van evenementen die op naam of ten behoeve van VELDTRIP en/of aan haar gelieerde onderneming(en) geregistreerd zijn, waaronder in ieder geval www.veldtrip.nl, inclusief eventuele speciale daaraan gekoppelde apps geëxploiteerd door of vanwege VELDTRIP.

Artikel 2 Identiteit VELDTRIP

2.1 VELDTRIP hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met gegevens van haar bezoekers. VELDTRIP verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaromtrent stelt. In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Veldtrip Festival. Dit Privacy Statement heeft betrekking op het gebruik dat VELDTRIP kan (doen) maken van persoonsgegevens van bezoekers van haar website(s), Social Media en/of van Evenementen die zich via de Website(s) en/of Social Media hebben geregistreerd.
2.2 RXD events BV is gevestigd en zaakdoende in (8013PP) Zwolle aan de Morsestraat 3. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer *****. VELDTRIP is bereikbaar via het e-mailadres info@veldtrip.nl.
2.3 Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Echter om gebruik te kunnen maken van sommige diensten is het verstrekken van een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

Artikel 3 Welke gegevens verzamelt VELDTRIP?

3.1 Voor het bezoek aan een of meerdere evenementen worden bezoekers gevraagd zich bij
VELDTRIP te registreren. Bij deze registratie kan VELDTRIP de bezoeker om de volgende gegevens (hierna: Registratiegegevens) vragen:

  • –  Naam;
  • –  Geslacht;
  • –  E-mailadres;
  • –  Telefoonnummer;
  • –  Werkfunctie;
  • –  Adres;
  • –  Inlognaam en wachtwoord;
  • –  Bedrijfsgegevens, waaronder bedrijfsnaam, land, adres, stad, postcode, telefoonnummer, Bedrijfs-mail;
  • –  Gegevens over sociale netwerk profielen en online media, waaronder website(s), LinkedIn, Twitter,Facebook, Soundcloud, Mixcloud, Instagram, Snapchat.

VELDTRIP is in ieder geval gerechtigd tot verwerking van de Registratiegegevens indien de uitvoering van de met de bezoeker gesloten overeenkomst dit noodzakelijk maakt.
3.2 Door VELDTRIP kunnen tevens van bezoekers locatiegegevens worden verkregen die betrekking hebben op de evenementlocaties die de bezoeker in het kader van het evenement heeft bezocht, zoals bijvoorbeeld verschillende podia (hierna: locatiegegevens). Deze locatiegegevens kunnen door VELDTRIP worden verkregenals de bezoeker zich in het desbetreffende geval met een polsbandje met daarin een elektronische chip (of een chip anderszins) incheckt, als de bezoeker zich op een niet nader te noemen app op een mobiel apparaat incheckt, bij het bezoeken van de betreffende evenementlocaties en worden in beginsel uitsluitend geanonimiseerd verwerkt in het kader van statistiek en de verbetering van de dienstverlening van
VELDTRIP. Uitsluitend indien de bezoeker hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming verleent, kunnen deze gegevens ook niet geanonimiseerd worden verwerkt en gebruikt.

3.3 Door VELDTRIP kunnen tevens gegevens worden verkregen over interesses, aankoopgedrag of wensen van bezoekers (hierna: Commerciële Gegevens). Naast dat een bezoeker deze Commerciële Gegevens bij VELDTRIP vermeld kunnen Commerciële Gegevens bij VELDTRIP ook bekend zijn bijvoorbeeld omdat de bezoeker haar daartoe toegang heeft geboden, zoals bijvoorbeeld via Facebook, of omdat VELDTRIP die Commerciële Gegevens kan herleiden uit de manier waarop de Bezoeker de Website(s) en/of Social
Media (ook apps) gebruikt dan wel elders via derde partijen aankopen heeft gedaan die voortvloeien uit het gebruik van de Website(s) en/of Social Media (ook apps). Ook leggen de servers van VELDTRIP automatisch surfgegevens van de Bezoeker vast, zoals bijvoorbeeld IP-adressen, tijdstip van bezoek, browsersoort en welke functionaliteiten gebruikt worden (hierna: Surfgegevens). VELDTRIP kan deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens uitwisselen met haar eigen partners c.q. groepsmaatschappijen en kan deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens van de verschillende producten en diensten die de Bezoeker afneemt samenvoegen in een profiel. Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming verleent, kunnen deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens ook niet geanonimiseerd worden verwerkt en gebruikt worden. Mocht de Bezoeker bezwaar hebben tegen verdere verwerking van Commerciële Gegevens en Surfgegevens, dan dient hij dat direct kenbaar te maken via het emailadres privacy@veldtrip.nl.

Artikel 4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

4.1 VELDTRIP gebruikt de persoonsgegevens in eerste instantie om de Overeenkomst die zij met de Bezoeker sluit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor haar interne administratie.
4.2 NAW-gegevens worden gebruikt om de op de Website(s) en/of via Social Media bestelde producten aan de juiste persoon te kunnen leveren, om via registratie te kunnen verifiëren wie recht heeft op bestelde tickets en de op basis daarvan te verschaffen polsbandjes en/of barcodes. Tevens wordt met de registratie en koppeling van toegangsbewijzen aan de bezoeker voorkomen dat tickets door of vanwege de Bezoeker kunnen worden verhandeld.
4.3 Registratiegegevens van de Bezoeker kunnen worden gebruikt om een account aan te maken op de Website(s) en/of Social Media van VELDTRIP.
4.4 Voor eventueel gebruik van een persoonlijk e-mailadres en telefoonnummer wordt altijd eerst de ondubbelzinnige toestemming van de bezoeker gevraagd.
4.5 De Locatiegegevens van bezoekers worden uitsluitend intern en geanonimiseerd gebruikt om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen. Op die manier kan VELDTRIP haar dienstverlening en Evenementen verbeteren, omdat daarmee duidelijk wordt welke (onderdelen van) Evenementen populair waren en welke niet, en op deze manier in de toekomst aan te sluiten op de kennelijke behoefte en wensen van Bezoekers. De Locatiegegevens kunnen voorts gebruikt worden om de Evenementen te optimaliseren en veiliger te maken, onder andere door crowdcontrol en logistiek te optimaliseren als ook de horeca en food line-up te monitoren. Uitsluitend indien de bezoeker hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent, kunnen deze Locatiegegevens ook niet geanonimiseerd worden gebruikt.
4.6 VELDTRIP kan van tijd tot tijd de Registratiegegevens gebruiken om contact met bezoekers op te (doen) nemen in het kader van marktonderzoek.
4.7 Behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst met de bezoeker, bijvoorbeeld om producten of toegangsbewijzen te kunnen leveren, worden persoonsgegevens nimmer zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker doorgegeven aan derden.
4.8 VELDTRIP gebruikt, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Bezoeker, de Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens alleen met de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker en deze toestemming niet is ingetrokken via privacy@veldtrip.nl, ten behoeve van:

   1. Het op basis van deze gegevens kunnen (doen) aanbieden, leveren en factureren van overeengekomen producten, diensten en/of informatie, als ook dergelijke producten, diensten en/of informatie of aanbiedingen daartoe te kunnen (doen) aanpassen aan de behoefte en wensen van de bezoeker en als de bezoeker dat wenst, de gelegenheid te geven informatie uit te (doen) wisselen met anderen,
   2. Het kunnen doen van (gerichte) aanbiedingen via advertentie(s), email en/of Social Media netwerken, en de Bezoeker op de hoogte te houden van het laatste nieuws en/of updates en/ of service mededelingen,
   3. Het in technische zin kunnen onderhouden en/of verbeteren van de Website(s) en/of Social Media,
   4. Het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en om fraude, diefstal of misbruik op te sporen,
   5. Het kunnen verhuren van gegevens in elektronische vorm aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen die producten of diensten kunnen aanbieden,
   6. Het kunnen doen van marktonderzoek,
   7. Het kunnen maken van analyses van het bezoek, gebruik en afname van producten en diensten,
   8. Ter bepaling van een toekomstige strategie,
   9. Het kunnen ontvangen van gegevens omtrent het aankoopgedrag via/van derde partijen zoalsaffiliate marketeers, als een aankoop elders uit het gebruik van de Website(s) en/of Social Media(ook apps) voortvloeit,
   10. Het kunnen updaten van het persoonlijke profiel van de Bezoeker en
   11. De Bezoeker in staat te stellen mee te doen aan speciale commerciële c.q. promotionele acties vanzorgvuldig door VELDTRIP geselecteerde derden. Als de Bezoeker bij de aankoop elders gegevens verstrekt aan de betreffende verkopende partij of tussenpersoon, heeft VELDTRIP geen invloed op wat deze partij of tussenpersoon eventueel met die gegevens doet. Op een dergelijke gegevensverwerking door deze partij of tussenpersoon zijn mogelijk diens privacy- beleid en voorwaarden van toepassing. De betreffende partij of tussenpersoon zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt.

Artikel 5 Social Media

5.1 In het desbetreffende geval kunnen via een polsbandje en/of chip en/of via een niet nader te noemen app op een mobiel apparaat anderszins Locatiegegevens van een Bezoeker worden gekoppeld aan diens profiel op de geselecteerde Social Media. Uitsluitend indien de Bezoeker hiermee zelf uitdrukkelijk instemt door van deze functionaliteit gebruik te maken, kunnen die Locatiegegevens via VELDTRIP bij de betreffende Social Media worden gebruikt. Op welke wijze welke informatie openbaar wordt gemaakt hangt af van de privacy instellingen van het profiel van de betreffende Bezoeker.
5.2 De betreffende Social Medianetwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Voor dit gebruik, waaronder cookies die de Social Media netwerken daarmee bijvoorbeeld kunnen plaatsen, zijn de betreffende Social Media netwerken verantwoordelijk, en zijn hun privacyverklaring en voorwaarden van toepassing.

Artikel 6 Cookies en Surfgegevens

6.1 VELDTRIP kan automatisch gegenereerde informatie verzamelen over het surfgedrag van Bezoekers. Deze Surfgegevens bestaan onder meer uit het IP-adres en cookies. De servers van VELDTRIP leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van bezoek aan de Website(s) en de Social Media van VELDTRIP. Deze Surfgegevens kunnen door VELDTRIP worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) en Social Media statistisch te analyseren en de Website(s) en Social Media te optimaliseren. Surfgegevens worden door VELDTRIP (voor zover mogelijk) geanonimiseerd.
6.2 Om de Website(s) en Social Media goed te laten functioneren is VELDTRIP gerechtigd om, net als de meeste websites, gebruik te maken van cookies waarmee informatie kan worden vergaard om het navigeren in de Website(s) en op Social Media te vergemakkelijken. Deze cookies zijn tekstbestandjes die op de computer van de Bezoeker van de Website(s) en/of Social Media worden opgeslagen met daarin gegevens die nodig zijn om het bezoek aan de Website(s) en/of Social Media zo goed mogelijk te laten verlopen, zoals het onthouden van de persoonlijke instellingen van de Bezoeker, waaronder taalinstellingen en de voorkeur voor mobiel of desktop, de inhoud van een winkelmandje en/of het onthouden dat een Bezoeker is ingelogd en de Bezoeker automatisch opnieuw in te loggen. Via de instellingen van de webbrowser kunnen deze cookies worden uitgezet.
6.3 Daarnaast maakt VELDTRIP gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website(s) en/of Social Media. Deze informatie wordt (inclusief IP-adres) uitsluitend aan Google verstrekt om gebruik te maken van het statistiekprogramma van Google. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de dienst (het statistiekprogramma) aan VELDTRIP te kunnen aanbieden. Via de Website(s) en/of Social Media worden ook cookies geplaatst in het kader van Google Analytics. VELDTRIP heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen statistische informatie doet.
6.4 Tevens kunnen via de Website(s) en/of Social Media cookies worden geplaatst en gelezen door (andere) Social Media netwerken zoals Facebook en Twitter. Op het gebruik door die partijen heeft VELDTRIP geen invloed. Deze Social Media netwerken zoals Facebook en Twitter zijn voor dit gebruik van cookies verantwoordelijk en hun privacyverklaring en voorwaarden zijn daarop van toepassing.

Artikel 7 Doorgifte aan derden

7.1 VELDTRIP geeft (persoons)gegevens van Bezoekers slechts aan derden door als de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven en deze toestemming niet is ingetrokken via het emailadres privacy@veldtrip.nl.
7.2 Door akkoord te gaan met dit Privacy Statement, geeft de Bezoeker VELDTRIP uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming om diens Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens aan zorgvuldig door VELDTRIP geselecteerde derde partijen te verstrekken, die direct betrokken zijn bij de Website(s) en/of Social Media en/of Evenementen, en alleen voor zover dit noodzakelijk is in verband met de hierboven genoemde doeleinden, waaronder commerciële doeleinden.
7.3 Alleen als een Bezoeker daarvoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven en deze toestemming niet is ingetrokken via het e-mailadres privacy@veldtrip.nl, kan VELDTRIP Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens gebruiken en/of doorgeven aan door haar zorgvuldig geselecteerde derde partijen, meer in het bijzonder voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van die derde partijen over hun producten en diensten.
7.4 VELDTRIP kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van VELDTRIP te garanderen.
7.5 Omdat VELDTRIP bij haar dienstverlening gebruik maakt van bewerkers, die in opdracht van VELDTRIP producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting, kan VELDTRIP die gegevens ook aan die bewerkers verstrekken uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor die leveringsverplichting.
7.6 Tot slot kan VELDTRIP bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal Bezoekers dat gebruik maakt van bepaalde onderdelen van de Website(s) en/of Social Media en/of bepaalde Evenementen heeft bezocht. Aan de hand van deze gegevens kan de Bezoeker door die derden niet worden geïdentificeerd.

Artikel 8 Minderjarigen

Als de Bezoeker nog geen 18 jaar oud is, moeten diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte zijn van dit Privacy Statement voordat de Bezoeker zich kan registreren om de Website(s) en/of Social Media te gebruiken.

Artikel 9 Bewaartermijn

VELDTRIP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten.

Artikel 10 Inzage en correctie

De Bezoeker dient ervoor te zorgen dat VELDTRIP altijd over de juiste persoonsgegevens beschikt. De Bezoeker kan VELDTRIP via het e-mailadres privacy@veldtrip.nl schriftelijk verzoeken om inzage in en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

Artikel 11 Beveiliging

11.1 VELDTRIP garandeert met de persoonsgegevens uitermate zorgvuldig om te gaan en deze niet te gebruiken voor andere doeleinden die niet onder bovengenoemde doeleinden kunnen worden verstaan.
11.2 VELDTRIP neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens beveiligd zijn tegen diefstal. Uitsluitend haar eigen werknemers die belast zijn met de accounts en de Website(s) en/of Social Media hebben, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, toegang tot de gegevens en uitsluitend ter gebruik voor bovengenoemde doeleinden.

Artikel 12 Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

VELDTRIP behoudt zich het recht voor om dit privacy- en cookiebeleid aan te passen en adviseert de Bezoekers dan ook regelmatig op de Website(s) en/of Social Media het actuele Privacy Statement te bekijken om te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal VELDTRIP de Bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via e-mail of ‘messages’.

Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd en gepubliceerd op 11 april 2019.